Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi ôn tập lớp 11 bài 2 (nâng cao)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-08-26 02:33:00 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 260 | Lượt Download: 1 | File size: 0.012822 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu hỏi ôn tập Bài 2 Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII
Câu 1. Quan hệ tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông thôn Anh như thế
nào? Kết quả ra sao?
- Quan hệ kinh tế tiền tệ đã xâm nhập vào nông thôn Anh, đã làm thay
đổi cơ cấu kinh tế và phương thức kinh doanh: Lãnh chúa phong ki ến và m ột
bộ phận nông dân chuyển sao nuôi cừu, bán lông cừu. Một số địa ch ủ đu ổi tá
điền chiếm ruộng đất biến thành một vùng rộng lớn, áp dụng phương thức
canh tác mới, hoặc trồng cỏ nuôi cừu.
- Nông dân bị đuổi khỏi đồng ruộng, đi làm thuê cho địa chủ quý t ộc,
được trả tiền công. Họ sản xuất nguyên liệu và thực ph ẩm đ ể cung c ấp cho
thị trường Anh và các nước thuộc địa.
Nhiều công trường chuyên sản xuất len xuất hiện, nhiều ngành công
nghiệp khai thác cũng lớn mạnh.
- Kết quả: Mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập
vào nông thôn Anh. Chuẩn bị cho cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.
Câu 2. Tình hình xã hội nước Anh trước cách mạng có những nét nổi bật
nào?
- Nông dân bị mất ruộng đất phải bán sức lao động cho tư bản.
- Một số địa chủ trở thành quý tộc mới.
- Mâu thuẫn xã hội gay gắt, dẫn tới cuộc đấu tranh chống ch ế đ ộ phong
kiến, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển.
Câu 3. Cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII diễn ra nh ư th ế nào
trong những năm 1642-1648?
- Năm 1640 vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội, m ầm m ống cu ộc n ội chi ến
xuất hiện.
- Tháng 1/1642 Sác-lơ I chạy lên miền Bắc chuẩn bị lực lượng.

- Ngày 22/8/1642, Sác-lơ I tuyên chiến với quốc hội, nội chiến bắt đầu.
- Ngày 14/6/1645, quân đội nhà vua thất bại, Sác-lơ I bị bắt.
- Mùa xuân 1648, Sác-lơ I tiếp tục chiến tranh chống Quốc hội, nhưng bị
thất bại, cuộc nội chiến kết thúc.