Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi ôn tập lịch sử 11 bài 4 (tiếp 3)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào 06:50 PM ngày 2-09-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0.015123 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu hỏi ôn tập Bài CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (CUỐI THỂ KỈ XIX ĐẦU THỂ KỈ XX) (tiếp 3)
Câu 1: Hãy nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á vào
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
- Vào cuối thế kỉ XIX, ở Đông Nam Á chế độ phong kiến vẫn gi ữ địa v ị
thống trị, nhưng lâm vào cuộc khủng hoảng triển miên về chính trị, kinh tế,
xã hội. Nhân cơ hội này, các nước thực dân phương Tây m ở r ộng và hoàn
thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á.
- Hầu hết các nước ở Đông Nam Á (trừ Xiêm) trở thành thuộc địa của
thực dân phương Tây.
- Sự xâm lược và đô hộ của thực dân phương Tây đã gây nên nh ững
biến chuyển lớn trong xã hội các nước Đông Nam Á, đưa đến những phong
trào đấu tranh mạnh mẽ vì độc lập và tiến bộ xã hội.
- Phong trào đấu tranh giải phóng đân tộc ở các nước Đông Nam Á phát
triên theu hai khuynh hướng chủ yếu : phong trào đâu tranh tự phát của nông
đân (suối thế kỉ XIX) và phong trào đấu tranh của tư sản (đầu thế kỉ XX!)
với nhĩữmg phong trào tiêu biểu ở Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a và ba n ước Đông
Dương.
Câu 2 : Vì sao trong khu vực Đông Nam Á, Xiêm là nước duy nhất không
trở thành thuộc địa của các nước phương Tây?
- Năm 1893, Ra-ma V đã tiến hành hàng loạt cải cách theo khuôn mẫu
của các nước phương Tây như cải cách hành chính, cải cách tài chính, quân
đội, trường học... tạo cho nước Xiêm một bộ mặt mới theo h ướng phát tri ển
tư bản chủ nghĩa.

- Xoá bỏ chế độ nô lệ vì nợ ; xoá bỏ chế độ tạp dịch của nông dân đ ối
với địa chủ, quý tộc và nhà nước phong kiến, giải phóng số đông người lao
động. Cải cách chế độ thuế khoá, giảm nhẹ thuế ruộng.
- Cải tổ chính trị, cải cách tài chính, quân đội, trường học theo kiểu
phương Tây.
- Ra-ma V đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao. Nh ờ chính sách
ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng được vị trí n ước “đ ệm” gi ữa
hai thế lực đế quốc Anh - Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đ ất ph ụ thu ộc
để giữ gìn chủ quyền của đất nước. Nhờ vậy, Xiêm không bị rơi vào tình
trạng trở thành thuộc địa như các nước trong khu vực, vẫn gi ữ đ ược đ ộc l ập
mặc dù chịu sự lệ thuộc vẻ chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp.
Câu 3 : Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Nam
Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra như thế nào ?
- Ngay khi bị thực dân xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam Á đã
kiên quyết đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Thực dân thi hành chính sách cai tr ị hà
khác.
- Điểm chung của chính sách cai trị thuộc đia của thực dân phương Tây
là : Vơ vét tài nguyên, không mở mang công nghiệp, tăng các loại thuế, m ở
đồn điền, bắt lính, đàn áp phong trào yêu nước.
- Cuộc đấu tranh chống xâm lược giải phóng dân tộc của nhân dân các
nước Đông Nam Á phát triển liên tục, rộng khắp.
- In-đô-nê-xi-a : Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX nhiều tổ chức vêu n ước
của trí thức tư sản tiến bộ ra đời.
- Năm 1905 nhiều tổ chức công đoàn được thành lập và truyền bá chủ
nghĩa Mác vào In-đô-nê-xi-a.

- Ở Phi-líp-pin : Cuộc cách mạng năm 1896 - 1898 bùng n ể đánh đ ấu s ự
ra đời của nước Cộng hòa Phi-lip-pin. Sau đó Mi nh ảy vào, phong trào kháng
chiến chống Mỹ phát triển song thất bại.
- Ở Cam-pu-chia : Năm 1863 - 1866, A-cha Xoa lãnh đạo khởi nghĩa ở Ta
Keo, năm 1866 - 1867 Pu-côm-pô chỉ huy khởi nghĩa ở Cra-chê.
- Ở Lào : Năm 1901 Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét đấu
tranh vu trang; khởi nghĩa cao nguyên Bô-lô-ven (1901 - 1907).
- Ở Miến Điện : Năm 1885, nhân dân kháng chiến anh dũng chống th ực
dân Anh.
- Ở Việt Nam : Có phong trào Cần Vương, khởi nghĩa nông dân Yên Thế
(1884 - 1913).
- Các phong trào đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc ở Đông
Nam Á thất bại vì chưa có đường lối cứu nước đúng đắn.
2020-09-30 02:23:12