Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi ôn tập chương - sinh sản

7d6cba5de5dab643774209cb6a0b7556
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2017-12-25 10:12:44 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 300 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CÂU ÔN CH NG: SINH NỎ ƯƠ ẢA­ sinh th tả ậI­ bài có gi i:ậ ảBài 1: Nêu đi và nh đi sinh vô tính.ư ượ ảL gi iờ ả*Sinh vô tính có đi m:ả ể+ Cá th ng đc p, đn có th ra con cháu. Vì y, có trong tr ng ườ ậđ qu th th p.ộ ấ+ ra các cá th thích nghi môi tr ng ng đnh, ít bi đng, nh qu th ườ ểphát tri nhanh.ể+ ra các cá th gi ng nhau và gi ng cá th các đc đi di truy n.ạ ề+ ra ng con cháu gi ng nhau trong th gian ng n.ạ ượ ắ+ Cho phép tăng hi su sinh vì không ph tiêu năng ng cho vi giao và ượ ửth tinh.ụ*Sinh vô tính có nh đi m:ả ượ ểT ra th con cháu gi ng nhau di truy vì khi đi ki ng thay đi, có th ểd đn hàng lo cá th ch t.ẫ ếBài 2: Khi ghép cành sao ph lá cành ghép và ph bu ch cành ghép ặ(ho ghép) vào ghép? Nêu nh ng đi cành chi và cành giâm so câyặ ớtr ng t.ồ ạL gi iờ ả­ Ph lá càng ghép vì gi qua con đng thoát nh ướ ườ ướ ậtrung nuôi các bào cành ghép, nh là các bào mô phân sinh, đc đm o.ướ ượ ả­ Ph bu ch cành ghép (ho ghéph) vào ghép nh mô (m ch và chả ạlibem) nhanh chóng li nhau đm thông su cho dòng và các ch dinh ng ướ ưỡ ừg ghép đn đc bào cành ghép ho ghép đc dàng.ố ượ ượ đi cành chi và cành giâm so cây tr ng t:ư ạ­ Gi nguyên đc tính tr ng con ng mong mu n.ữ ượ ườ ố­ Th gian cho thu ho ch ph ng vì cây cành giâm và cành chi ra hoa, qu :ờ ảch 2­5 năm tu loài cây, tu tu sinh lý cành.ỉ ủBài 3: Nêu vai trò sinh vô tính đi chu trình ng th và vai trò ủhình th sinh sinh ng đi ngành nông nghi p.ứ ưỡ ệL gi iờ ảSinh vô tính giúp cây duy trì nòi gi ng, ng qua đc mùa ng thân thân ượ ễcăn hành và phát tri nhanh khi đi ki thu i.ể ợVai trò hình th sinh sinh ng đi ngành nông nghi p: có th duy trì các tính ưỡ ểtr ng cho con ng i, nhân nhanh gi ng cây thi trong th gian ng n, đc các ườ ượgi ng cây tr ng ch nh, nh gi ng khoai tây ch nh, ph ch các gi ng cây tr ng quý ồđang thoái hoá nh nuôi mô và bào th t, giá thành th p, hi qu kinh cao.ị ếBài 4: Sinh tính là gì? th có hoa sinh tính di ra nh th nào?ả ếL gi iờ ảSinh tính là nh các giao đc (n) và cái (n) thành (2n) kh đu ầDOC24.VN 1c cá th i.ủ ớSinh tính th có hoa đc th hi trong hoa:ả ượ hình thành giao th t: giao đc hình thành th giao th giao đc ượ ượsinh ra bào đn qua gi phân.ừ ả+ Th tinh kép là hi ng nhân tham gia th tinh, hoà nh tr ng, nhân th hai ượ ứh nh nhân ng (2n) nên bào nhân tam (3n). Th tinh kép ch có th ưỡ ựv kín (th có hoa).ậ ậBài 5: Nêu nh ng đc tr ng sinh tính?ữ ữL gi iờ ảSinh tính có nh ng đc tr ng sau:ả Trong sinh tính luôn có quá trình hình thành và nh các bào sinh (các ụgiao ), luôn có trao đi, tái hai gen.ử ộ­ Sinh tính luôn li gi phân giao .ả ửSinh tính vi so sinh vô tính:ả Tăng kh năng thích nghi th đi môi tr ng ng luôn bi đi.ả ườ ổ+ đa ng di truy cung ngu li phong phú cho ch nhiên và ti ếhoá.Bài 6: sao nói sinh tính làm tăng kh năng thích nghi và giúp cho qu th ồt đc trong môi tr ng bi đng?ạ ượ ườ ộL gi iờ ảC sinh tính là phân bào gi nhi mà đi ch là hình thành giaoơ ựt đc (tinh trùng) và giao cái (noãn) và gi chúng.ử ữSinh tính làm tăng tính bi di truy th con. Thông qua gi phân và th ụtinh ng nhiên, nhi gen khác nhau đc hình thành ít gen ban đu.ẫ ượ ầM bi di truy qu th càng thì kh năng thì kh năng thích nghi môi ớtr ng bi đng ngày càng cao. Trên nguyên khi môi tr ng thay đi hoàn toàn và đt ng t,ườ ườ ộnh ng cá th con có mang di truy bi khác có nhi may, thích nghi ơnh ng cá th con có ki gen đng nh và gi ng .ữ ẹBài 7: Trình bày quá trình hình thành qu và t?ả ạL gi iờ ả­ Hình thành tạNoãn đã th tinh (ch và bào tam i) phát tri thành t. phát tri thành ểphôi. bào tam phân chia thành kh đa bào giàu ch dinh ng đc là ưỡ ượ ộnhũ. nhũ (phôi nhũ) là mô nuôi ng phôi phát tri n.ộ ưỡ ểCó hai lo t: nhũ (h cây lá m) và không nhũ (h cây Hai lá m).ạ ầ­ Hình thành quả+ Qu là do nhu phát tri thành. nhu dày lên, chuyên hoá nh cái túi ch t, ạb và giúp phát tán t.ả ạ+ Qu không có th tinh noãn (qu gi là qu đn tính. Qu không có ch là qu ảđn tính vì có th thoái hoá.ơ ịBài 8: Nêu nh ng nét đc tr ng gi ng và khác nhau trong quá trình hình thành ph (th giaoữ ểt đct) và túi phôi (th giao cáit)ử ửL gi iờ ả* Gi ng nhau:ốDOC24.VN 2T bào ng (2n) qua gi phân hình thành nên giao đn (n). Bào ưỡ ửđn ti nguyên phân hình thành nên th giao Th giao đc (h ph n) và th giaoơ ểt cái (túi phôi).ử* Khác nhau:T cá ti bào (bào đc n) đu th hi nguyên phân nên ph (th ểgiao ). Trong lúc đó, đi bào đn (bào cái) tiêu bi n, ch có đi bào pử ếtrên cùng ng sót và ti hành nguyên phân nên tíu phôi th giao cái).ố ửBài 9: Th tinh kép là gì? nghĩa nó đi phát tri cây?ụ gi iờ ả+ Th tinh kép là hi ng nhân tham gia th tinh, hoà nh tr ng, nhân th hai ượ ứh nh nhân ng (2n) nên bào nhân tam (3n). Th tinh kép ch có th ưỡ ựv kín (th có hoa).ậ ậ+ Vai trò th tinh kép là đm ch ch tr ch dinh ng đúng trong noãn đã ưỡth tinh nuôi phôi phát tri cho đn khi hình thành cây non ng đm cho th ưỡ ếkh năng thích nghi đi ki bi đi môi tr ng ng duy trì nòi gi ng.ả ườ ốII­ Bài gi iậ ảBài Nêu nh ng ích các ph ng pháp nhân gi ng vô tính.ữ ươ ốBài sao cây ăn qu lâu năm ng ta th ng chi cành?ạ ườ ườ ếBài 3: Sinh là gì? Th nào là sinh vô tính? Vì sao cá th con trong sinh vô tính gi ng ốh th ?ệ ẹBài 4: Nêu các hình th sinh vô tính th t.ứ ậB. Sinh đng tả ậI­ Bài có gi i:ậ ảBài 1: Cho bi nh ng đi gi ng nhau và khác nhau gi các hình th sinh vô tính ởđng t?ộ ậL gi iờ ả* Đi gi ng nhau:ể ố+ cá th sinh ra ho nhi cá th có nhi th gi ng cá th ẹkhông có gi tinh trùng và tr ng.ự ứm i.mớ* Đi khác nhau:ể+ Phân đôi trên phân chia đn gi ch bào và nhân (t ra các eo th phân chia nhân ểvà ch bào).ấ ế+ Trinh trên phân chia bào tr ng (không th tinh) theo ki nguyên phân nhi ạnên cá th có nhi th đn i.ể ộ+ ch trên phân bào nguyên nhi nhi thành ch con, sau đó ch ồcon tách kh thành cá th i.ỏ ớ+ Phân nh trên nh th qua phân bào nguyên nhi ra th ểm i.ớDOC24.VN 3Bài 2: Quá trình sinh tính đng nh ng giai đo nào?ả ạL gi iờ ảSinh tính các loài đng là quá trình bao giai đo ti ếnhau, đó là: Giai đo hình thành tinh trùng và tr ng.ạ ứ+ Giai đo th tinh (giao đc và cái nhau thành ).ạ ử+ Giai đo phát tri phôi thai (h phát tri thành th i).ạ ớBài 3: Phân bi đng đn tính đng ng tính, nêu nh ng th đng ưỡ ộv ng tính?ậ ưỡL gi iờ ả­ Đng đn tính là đng trên cá th ch có quan sinh đc ho quan sinh ơd cái. Đng ng tính là đng trên cá th có quan sinh đc và quan ưỡ ơsinh cái.ụ­ th đng ng tính là cá th sau khi th tinh đu có th sinh con, trong khi đóư ưỡ ểtrong cá th đn tính ch có cá th cái có th sinh con.ể ểBài 4: Nêu nh ng th th tinh trong so th tinh ngoài?ữ gi iờ ảu th th tinh trong so th tinh ngoài:ư ụTh tinh ngoài có hi qu th tinh th do tinh trùng ph trong tr ng, đây là ướ ứm trong nh ng lý do gi thích sao đng th tinh ngoài th ng nhi tr ng. Th ườ ụtinh trong là hình th th tinh đa tinh trùng vào quan sinh con cái nên hi qu th ụtinh cao.Bài 5: Nêu đi và nh đi tr ng?ư ượ gi iờ ảu đi tr ng:ư ứ+ Đng không ph mang thai nên không khó khăn khi di chuy nh đng con ẻmang thai.+ Tr ng có ng ch ng tác nhân có cho phôi thai nh c, ánh sáng ướ ặtr nh, xâm nh vi trùng...ờ ủNh đi tr ng:ượ ứ+ Phôi thai phát tri đòi nhi thích và đnh, nh ng nhi môi tr ng th ng ườ ườxuyên bi đng, vì tr ng thành con th p. Các loài tr ng (các loài chim) ạđc nhi thu cho phôi thai phát tri nên th ng có trúng thành con cao n.ượ ườ ơ+ Tr ng phát tri ngoài th nên các loài đng khác ăn.ứ ậBài 6: Nêu đi và nh đi con?ư ượ gi iờ ảu đi con:ư ẻ+ đng có vú, ch dinh ng th qua nhau thai nuôi thai phong phú, ưỡ ấnhi trong th thích cho phát tri phôi thai.ệ ủ+ Phôi thia đc trong th không các đng khác ăn.ượ ậ+ Nh lý do trên nên ch phôi thai th p.ờ ấDOC24.VN 4Nh đi con:ượ Mang thai gây khó khăn cho đng khi i, ch ch thù. Th mang thai ỳđng ph ăn nhi cung ch dinh ng cho thai nhi, không ki th cộ ưỡ ứăn đng suy ng, phát sinh nh t, con non sinh ra và nh cân.ộ ưỡ ẹBài 7: Nêu đi và nh đi sinh tính?ư ượ ữL gi iờ ảu đi sinh tính:ư ữ+ ra các cá th đa ng các đc đi di truy n, vì đng có th thích ểnghi và phát tri trong đi ki ng thay đi.ể ổ+ ra ng con cháu trong th gian ng n.ạ ượ ắNh đi sinh tính:ượ ữ+ Không có trong tr ng qu th th p.ợ ườ ấBài 8: Trong quá trình ti hoá, đng ti lên ng trên ướ ướ ặnh ng tr ng gì liên quan đn sinh n? nh ng tr ng đó đã đc kh ph nh th ượ ếnào?L gi iờ ảNh ng tr ng liên quan đn sinh n:ữ ả+ Th tinh ngoài không th hi đc vì không có môi tr ng c.ụ ượ ườ ướ+ Tr ng ra khô và các tác nhân khác làm ng nh nhi quá cao ho quá ặth p, ánh sáng tr nh, vi trùng xâm nh p...ấ ậKh ph c:ắ ụ+ tr ng có dày ho phôi thai phát tri trong th .ẻ ẹ+ Th tinh trong.ụBài 9: Nêu chi ng ti hoá trong sinh tính đng t?ề ướ ậL gi iờ ả* Chi ng ti hoá trong sinh tính đng t:ề ướ ậ­ quan sinh n:ề ả+ ch ch có phân hoá gi tính đn có phân hoá gi tính (đc, cái).ừ ự+ ch ch có quan sinh chuyên bi đn ch có quan sinh rõ ràng.ừ ả+ ch các quan sinh đc cái trên cùng th (l ng tính) đn ch các ưỡ ơquan này trên các th riêng bi t: cá th đc và cá th cái. (đn tính).ằ ơ­ ph ng th sinh n:ề ươ ả+ th tinh ngoài trong môi tr ng đn th tinh trong hình thành quan sinh ườ ướ ơd ph đm cho xác xu th tinh cao và không thu vào môi tr ng.ụ ườ+ th tinh đn th tinh chéo (giao ph ig), đm cho đi ch di truy n.ừ ềTh tinh chéo ch ra các đng đn tính, tuy nhiên đng ng tính ưỡcũng ra th tinh chéo do chín không đng đu các giao ho các qaun sinh ụđc và cái xa nhau trên th .ự ể­ phôi và chăm sóc con:ề ệCàng lên cao nh ng thang ti hoá, các đi ki đm cho phát tri phôi tr ng ứđã th tinh càng ra hi u:ụ ệ+ ch trúng phát tri hoàn toàn thu vào đi ki môi tr ng xung quanh đn ch ườ ớl thu c.ệ ộ+ ch con sinh ra không đc chăm sóc, nuôi ng đn ch đc chăm sóc ượ ưỡ ượ ệvà nuôi ng.ưỡDOC24.VN 5Chính nh ng đc đi ti hoá đó trong hình th sinh đng đã đm cho ệs ng sót cá th con cái ngày càng cao và do đó sinh ngày càng gi m. gi ệsinh cũng là hi ti hoá trong sinh n.ộ ảBài 10: Có th đi hoà sinh đng ng nh ng ch nào?ể ếL gi iờ ảQuá trình sinh đng di ra bình th ng nh đng có ch đi hoà sinh n. ườ ảC ch đi hoà sinh ch là ch đi hoà sinh tinh trùng và sinh tr ng.ơ ứQuá trình sinh tinh trùng và tr ng ch chi ph ti t, th kinh và các ết môi tr ng, trong đó ti đóng vai trò quan tr ng nh t. Tuy ti tăng hay gi ườ ảti hoocmon sinh đu tác đng tr ti lên quá trình sinh tinh trùng tinh hoàn và ảsinh tr ng bu ng tr ng.ứ ứH th kinh chi ph quá trình sinh tinh trùng và tr ng thông qua ti t, trong khi đó ếcác môi tr ng nh ng đn quá trình sinh tinh trùng và tr ng thông qua tác đng ườ ưở ộlên th kinh và ti t.ệ ếBài 11: Cho bi tên các hoomon nh ng lên quá trình phát tri n, chín, ng tr ng và ưở ứtác đng chúng đn quá trình trên.ộ ếL gi iờ ảCác hoocmon tham gia đi hoà sinh tr ng là hoocmon FSH và LH tuy yên. Vùng ếd đi ti ra gi phóng GnRH đi hoà tuy yên ti FSH và LH.ướ ếFSH kích thích phát tri nang tr ng (nang tr ng bao bào tr ng và các bào bao ạquanh bào tr ngn, nang tr ng xu ra estrôgen).ế ấLH kích thích nang trúng chín và ng tr ng, hình thành và duy trì ho đng th vàng. Th ểvàng ti ra hoocmon prôgestêron và estrôgen. Hai hoocmon này kích thích niêm con phát ạtri (dày lên) chu cho làm đng th ch vùng đi và tuy yên ti ướ ếGnRH, FSH và LH.Bài 12: ng ngày ph ng viên thu tránh thai (ch prôgestêron ho prôgestêron ặ+ estrôgen ng p) có th tránh thai. sao?ổ ạL gi iờ ảU ng viên thu tránh thai ng ngày làm cho ng các hoocmon này trong máu cao và do ộv gây ch lên tuy yên và vùng đi gi ti GnRH, FSH và LH nên tr ng không ướ ứchín và không ng, giúp tránh đc thai.ụ ượBài 13: Con ng có th đi khi sinh đng và sinh có ho ch ng ườ ằnh ng bi pháp nh th nào?ữ ếL gi iờ ảCon ng có th đi khi sinh đng và sinh có ho ch ng nh ng bi phápườ ệnh :ư­ Đi ch nh con đng ng cách ng hoocmôn (t nhiên ho ng p), thay đi ổcác môi tr ng, lí giao th tinh nhân o, nuôi phôi...ế ườ Đi khi gi tính ng cách ng hoocmôn, tách tinh trùng,...ề ụ­ Sinh có ho ch là đi ch nh con, th đi sinh con và kho ng cách sinh con sao ảcho phù vi nâng cao ch ng cu ng cá nhân, gia đình và xã i.ợ ượ Có nhi bi pháp sinh có ho ch hi qu nh dùng bao cao su, ng cung, ửthu tránh thai, tri nam và tính vòng kinh, xu tinh ngoài âm đo...ố ạDOC24.VN 6Bài 13: Gi th amip hoàn quá trình phân đôi ngày. Hãy xác đnh cá ốth thành sau 18 ngày 103 cá th ban đu?ể ầL gi iờ ảT th sau phân đôi (3 ngày3) ra th i.ừ => cá th thành sau 18 ngày (t ng ng 18t/3=6 phân đôi) 26ố ươ ầ=> cá th thành sau 18 ngày 103 ban đu là 26x103ố ầBài 14: Trong thúc cho cá tr có tr ng ng trung bình, ng ta thu ượ ườđc 8000 sau thành 8000 cá con. Bi ng hi su th tinh tr ng là ượ ứ50%, tinh trùng là 25%.ủHãy tính bào sinh tinh trùng và sinh tr ng thi hàon quá trình th tinh?ố ụL gi iờ ả­ tr ng đã th tinh tinh trùng đã th tinh thành 8000.ố ạHi su th tinh tr ng là 50% nên => tr ng thi (8000x100)/50= 16000 tr ng.ệ ứ=> bào sinh tr ng thi tr ng thi 16000 bào.ố ế­ Hi su th tinh tinh trùng là 25%=> tinh trùng thi (8000x100)/25= 32000 ếtinh trùng.Vì bào sinh tinh sinh ra tinh trùng => bào sinh tinh trùng thi 32000/4=8000ỗ ết bàoếII­ bài gi i:ậ ảBài 2: quan tr ng kh năng sinh đng t.ầ ậBài So sánh sinh vô tính th và đng t?ả ậBài Phân bi sinh vô tính và tái sinh các ph th .ệ ểBài Hi ng th đt đuôi, tái sinh đc đuôi; tôm, cua chân và càng gãy tái sinh ượ ượ ịđoc chân và càng có ph là hình th sinh vô tính không? Vì sao?ự ảBài Vì sao trinh sinh là hình th sinh đc bi nh ng có th coi đó là hình th ứsinh vô tính?ảBài 7: Vì sao trong ghép mô, ng ghép khó thành công?ạ ịBài Nhân vô tính là gì? nghĩa nhân vô tính.ả ảBài Trong các hình th sinh tính, hình th nào ti hoá nh t?ứ ấBài 10 Vì sao con ti hoá tr ng?ẻ ứBài 11 So sánh sinh tính đng và th t?ả Bài 12 :T sao quá trình sinh tr ng di ra theo chu ?ạ ỳBài 13: Nêu các hình th sinh vô tính đng sinh sinh vô tính?ứ ảBài 14 sao 19 tu không nên ng thu tránh thai có ch nhi hoocmôn ướ ềDOC24.VN 7sinh ho bi pháp tri mà nên ch ng các bi pháp tránh thai khác?ụ ệBài 15 sao hút thai không đc xem là bi pháp sinh có ho ch mà ch là bi ượ ệpháp tránh đc dĩ?ẻ ắBài 16 sao đng cao không có kh năng sinh vô tính ng cách phân đôi, ảch và phân nh?ồ ảDOC24.VN