Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cấu hình Apache cho PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 07:42:51

Mục lục
* * * * *

Apache sử dụng httpd.conf file để cài đặt global, và .htaccess file cho cài đặt truy cập cho mỗi thư mục. Các phiên bản Apache chia httpd.conf thành 3 file (access.conf, httpd.conf, và srm.conf), và một số người dùng vẫn thích sự sắp xếp này.

Apache Server có một hệ thống cấu hình mạnh mẽ và ít phức tạp. Bạn tìm hiểu thêm về nó tại: − www.apache.org

Phần dưới miêu tả các cài đặt trong httpd.conf mà ảnh hưởng trực tiếp tới PHP và không thể được thiết lập ở nơi nào khác. Nếu bạn có bản cài đặt chuẩn, thì httpd.conf sẽ được thấy tại /etc/httpd/conf.

Giá trị timeout

Giá trị này thiết lập số giây mặc định trước khi bất kỳ HTTP Request nào sẽ timeout. Nếu bạn thiết lập max_execution_time của PHP tới giá trị dài hơn giá trị này, người sử dụng sẽ thấy một 404 error. Trong safe mode, giá trị này sẽ bị bỏ qua; bạn phải sử dụng giá trị timeout trong php.ini thay cho nó.

DocumentRoot

DocumentRoot chỉ định Root Directory cho tất cả tiến trình HTTP trên Server đó. Nó trông giống như sau trên Unix.

DocumentRoot ./usr/local/apache_1.3.6/htdocs.

Bạn có thể chọn bất kỳ thư mục nào làm DocumentRoot.

AddType

PHP MIME type cần được thiết lập ở đây cho PHP file để được parse. Nhớ rằng, bạn có thể liên kết bất kỳ file extension nào với PHP, ví dụ như .php3, .php5 hoặc .htm.

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-phps .phps
AddType application/x-httpd-php3 .php3 .phtml
AddType application/x-httpd-php .html

Action

Bạn phải uncomment dòng này cho Windows apxs module version của Apache:

LoadModule php4_module modules/php4apache.dll

Hoặc trên Unix:

LoadModule php4_module modules/mod_php.so

AddModule

Bạn phải uncomment dòng này cho Static Module Version của Apache

Lượt xem: 173