Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu d (SGK trang 25)

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

Hướng dẫn giải

Những biểu hiện của tính tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội:
- Cùng các bạn hoàn thành công việc nào đó

- Sau giờ học chăm sóc vườn cây của trường

- Tiết kiệm tiền ăn quà sáng ủng hộ đồng bào lũ lụt

- Đóng góp áo quần ấm ủng hộ đồng bào miền núi

Các câu hỏi cùng bài học