Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu C5, C6, C7, C8 (SGK trang 60)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xét thí nghiệm Con lắc dao động H.17.2 và trả lời câu hỏi:

C5- Vận tốc của con lắc tăng hay giảm khi:

a) Con lắc đi từ A xuống B.

b) Con lắc đi từ B lên C.

C6- Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:

a) Con lắc đi từ A xuống B.

b) Con lắc đi từ B lên C.

C7- Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất?

C8- Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

C5:

a) Vận tốc tăng dần.

b) Vận tốc giảm dần.

C6:

Con lắc đi từ A xuống B: Thế năng chuyển hóa thành động năng.

Con lắc đi từ B lên C: Động năng chuyển hóa thành thế năng.

C7:

Ở vị trí A và C, thế năng của con lắc là lớn nhất.

Ở vị trí B, động năng của con lắc là lớn nhất.

C8:

Ở vị trí A và C động năng nhỏ nhất (bằng 0).

Ở vị trí B, thế năng nhỏ nhất.

Các câu hỏi cùng bài học