Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu C1 (SGK trang 34)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trông của các câu sau:

Lực kế (1)… một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn một cái móc và một cái (2) ….

Kim chỉ thi chạy trên một (3)……

 - Kim chỉ thị

 - Bảng chia độ

 - Lò xo

 

Hướng dẫn giải

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trông của các câu sau:

Lực kế (1)lò xo… một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn một cái móc và một cái (2) …kim chỉ thị.

Kim chỉ thi chạy trên một (3)…bảng chia độ

- Kim chỉ thị

- Bảng chia độ

- Lò xo

Các câu hỏi cùng bài học