Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 9 (SGK trang 9)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho phương trình của dao động điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad.                                      B. 5 cm; 4π rad.

C. 5 cm; (4πt) rad.                                D. 5 cm; π rad.

Hướng dẫn giải

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu = π rad.Các câu hỏi cùng bài học