Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 6 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

Hướng dẫn giải

Chiến dịch Biên giới thu – đông là chiến dịch đầu tiên ra chủ động mở và giành thắng lợi, căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Từ đây ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

Các câu hỏi cùng bài học