Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 6 trang 19 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)  Mùa và độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu trái ngược nhau.

O Đúng.               O Sai.

b)  Ngày 22-6, ở mọi nơi trên Trái Đất đều có thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm dài nhất trong năm.

O Đúng.                O Sai.

c)  Ngày 22-12, ở mọi nơi trên Trái Đất đều có thời gian ban ngày ngắn nhất và thời gian ban đêm dài nhất trong năm.

O Đúng.               O Sai.

d)  Các ngày 21-3 và 23-9, ở mọi nơi trên Trái Đất đều có thời gian ban ngày và thời gian ban đêm dài bằng nhau.

O Đúng.               O Sai.

e)   Ở Xích đạo, quanh năm có thời gian ban ngày và thời gian ban đêm dài bằng nhau.

O Đúng.                O Sai.

g) Chỉ riêng ở hai cực mới có hiện tượng : 6 tháng là ngày và 6 tháng là đêm.

O Đúng.                O Sai.

Hướng dẫn giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

e) Đúng

g) Đúng

Các câu hỏi cùng bài học