Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 6 (SGK trang 25)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π rad/s, với các biên độ:

A1 = \(\dfrac{\sqrt 3}{2}\) cm, A2 = \(\sqrt 3\) cm và các pha ban đầu tương ứng φ1 = π/2 và φ2 = 5π/6

Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên. 

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức (5.1 và 5.2 - SGK) ta tìm được:

A = 2,3 cm và φ = 0,73π

Phương trình dao động tổng hợp là: x = 2,3cos(5πt + 0,73π) (cm).


Các câu hỏi cùng bài học