Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 6 (SGK trang 13)

Lý thuyết

Câu hỏi

Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí căn bằng?

A. 0 m/s.                                                

B. 1,4 m.s.

C. 2,0 m/s.                                            

D. 3,4 m/s

Hướng dẫn giải

B. 1,4 m/s

Vì khi con lắc qua vị trí cân bằng (x = 0) thì thế năng bằng 0, động năng cực đại (bằng cơ năng):

= KA2 => Vmax = A. = 0,1 ≈ 1,4 m/s.

Các câu hỏi cùng bài học