Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 9 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn ý trả lời đúng

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là: 

A. tiến hành vào cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI

B. xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.

C. làm xuất hiện nhiều ngành mới trong nền kinh tế

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn giải

Chọn B. B. xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.

Các câu hỏi cùng bài học