Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 (trang 87 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Số ?

a)Số bé nhất có một chữ số là : ………………………

b) Số bé nhất có hai chữ số là : ……………………….

c)Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là : ………………………

Hướng dẫn giải

a)Số bé nhất có một chữ số là : 0.

b)Số bé nhất có hai chữ số là : 10.

c)Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là : 99.
 

Các câu hỏi cùng bài học