Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 77 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các phân số \({9 \over {14}};{9 \over {15}};{3 \over 4}\) theo thứ tự từ lớn đến lớn

Hướng dẫn giải

Ta có: \({9 \over {15}} < {9 \over {14}}\) (vì hai phân số nào có cùng tử, phân số nào mẫu lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn).

Nên ta cần so sánh hai phân số \({9 \over {14}}\,và\,{3 \over 4}\)

MSC: 14 ⨯ 4 = 56

\({9 \over {14}} = {{9 \times 4} \over {14 \times 4}} = {{36} \over {56}} \\ {3 \over 4} = {{3 \times 14} \over {4 \times 14}} = {{42} \over {56}} \\ Vì\,{{36} \over {56}} < {{42} \over {56}}\,nên\,{9 \over {14}} < {3 \over 4} \)

Các câu hỏi cùng bài học