Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 37 Vở bài tập Lịch sử 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của hậu phương để góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Hướng dẫn giải

- Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm.

- Các trường Đại học tích cực đào tạo cán bộ cho kháng chiến. Học sinh vừa tích cực học tập vừa tham gia sản xuất.

- Xây dựng được xưởng công binh nghiên cứu và chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến.

Các câu hỏi cùng bài học