Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 37 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy giải thích vì sao ở bán cầu Bắc có hiện tượng :

-   Ở các vĩ độ thấp, bờ tây các đại dương mưa nhiều, bờ đông các đại dương mưa ít:             

-   Ở các vĩ độ cao, bờ tây các đại dương mưa ít, bờ đông các đại dương mưa nhiều :

Hướng dẫn giải

Ở bán cầu Bắc có hiện tượng :

-   Ở các vĩ độ thấp, bờ tây các đại dương mưa nhiều, bờ đông các đại dương mưa ít: Do bờ tây các đại dương có các dòng biển nóng hoạt động. Bờ đông các đại dương có các dòng biển lạnh hoạt động

-   Ở các vĩ độ cao, bờ tây các đại dương mưa ít, bờ đông các đại dương mưa nhiều: Do bờ tây các đại dương có các dòng biển lạnh. Bờ đông các đại dương có các dòng biển nóng.

Các câu hỏi cùng bài học