Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 34 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)   Nguyên nhân hình thành gió mùa chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa. từ đó có sự thay đổi của các vùng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương theo mùa.

O Đúng.                      O Sai.

b)   Nguyên nhân hình thành gió đất, gió biển là sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa đất và biển trong ngày đêm. từ đó dản tới sự chênh lệch khí áp giữa đất và biển trong ngày đêm. *

O Đúng.                      O Sai.

Hướng dẫn giải

a) Nguyên nhân hình thành gió mùa chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa từ đó có sự thay đổi của các vùng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương theo mùa.

Đúng.                               

b) Nguyên nhân hình thành gió đất, gió biển là sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa đất và biển trong ngày đêm từ đó dẫn tới sự chênh lệch khí áp giữa đất và biển trong ngày đêm.

Đúng

Các câu hỏi cùng bài học