Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 32 Vở bài tập Địa lí 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo rồi ghi vào dòng trống ở cuối các hình

Hướng dẫn giải

Thứ tự các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo là:

c) Làm đất ⟶ b) Gieo mạ  ⟶ đ) Nhổ mạ ⟶ d) Cấy lúa ⟶ e) Chăm sóc lúa ⟶ h) Gặt lúa ⟶ g) Tuốt lúa ⟶ a) Phơi thóc

Các câu hỏi cùng bài học