Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 131 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây :

- Các con sông lớn ở Đông Âu là : Von-ga, Đôn, Đni-ep ; chúng có giá trị về giao thông, thuỷ lợi, đánh cá và khai thác thuỷ điện.

a) Đúng

b) Sai

Hướng dẫn giải

a) Đúng

Các câu hỏi cùng bài học