Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 (SGK trang 79)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 5*: Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau?

Hướng dẫn giải

-Vì sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình kia và ngược lại.
-Cùng chung nhiều sản phẩm trung gian, nhiều hệ enzim.
-Nguồn năng lượng ở dạng ATP tạo ra trong quá trình này được sử dụng cho quá trình kia.

Các câu hỏi cùng bài học