Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 (SGK trang 203)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết

A. Sự phụ thuộc về thức ăn của động vật vào thực vật.

B. Sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã.

C. Mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.

D. Dòng năng lượng trong quần xã.

Hướng dẫn giải

Trả lời: D

Các câu hỏi cùng bài học