Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một lớp học có 12 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh nam ?

A. 125%.                     B. 55,6%.       

C. 80%.                       D. 44,4%

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn

 \({{12} \over {15}} = {4 \over 5} = {{4 \times 20} \over {5 \times 20}} = {{80} \over {100}} = 80\% \)

Vậy khoanh vào đáp án C. 80%

Các câu hỏi cùng bài học