Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 97 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy phân tích tác động của công nghiệp tới giao thông vận tải.

-    Công nghiộp với vai trò là khách hàng của giao thông vận tải :

-    Công nghiệp trang bị cơ sở vật chất cho giao thông vận tải

Hướng dẫn giải

-    Công nghiệp với vai trò là khách hàng của giao thông vận tải :

Sự phát triển các trung lâm công nghiệp lớn và sự tập trung hóa lãnh thổ sản xuất công nghiệp sẽ làm tăng nhu cầu vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm, làm mở rộng vùng cung cấp nguyên, nhiên liệu và vùng tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, phát triển các trung tâm công nghiệp lớn và sự tập trung hóa lãnh thổ công nghiệp sẽ làm tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển, làm lãng cự li vận chuyển.

-    Công nghiệp trang bị cơ sở vật chất cho giao thông vận tải:

Công nghiệp cung cấp các tiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng để phục vụ cho giao thông vận tải.

 

Các câu hỏi cùng bài học