Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Địa hình và khoáng sản Trung và Nam Mĩ có thuận lợi gì cho việc phát triển nền kinh tế ?

Hướng dẫn giải

Địa hình và khoáng sản Trung và Nam Mĩ có thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế :

- Địa hình đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

- Nhiều khaosng sản thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp khái thác, công nghiệp chế biến.

Các câu hỏi cùng bài học