Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính bằng hai cách khác nhau :

72,54 – (30,5 + 14,04)

Hướng dẫn giải

72,54 – (30,5 + 14,04)

Cách 1:

72,54 – (30,5 + 14,04)

= 72,54 – 44,54

= 28

Cách 2 :

72,54 – (30,5 + 14,04)

= 72,54 – 14,04 – 30,5

= 68,5 – 30,5

= 28

Các câu hỏi cùng bài học