Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 83 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

a. 6538m = ……….. km

b. 75cm = ……….. m

c. 3752kg = ……….. tấn

d. 725g = ……….. kg

Hướng dẫn giải

a. 6538m = 6,538km

b. 75cm = 0,75m

c. 3752kg = 3,752 tấn

d. 725g = 0,725kg

Các câu hỏi cùng bài học