Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = ........................

Hướng dẫn giải

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = 2242,82 : 100 + 3741, 18 : 100

= (2242,82 + 3741,18) : 100

= 5984 : 100

= 59,84

Các câu hỏi cùng bài học