Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá  8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số tiền bóng đèn của  mối phòng học là:

8 × 8000 = 64000 (đồng)

Số tiền mà nhà trường phải trả là:

64000 × 28 = 1792000 (đồng)

                     Đáp số: 1 792 000 (đồng)

Cách 2:

Bài giải

Tổng số tiền mà nhà trường phải trả là:

8 × 28 × 8000 = 1792000 (đồng)

                         Đáp số: 1 792 000 đồng

Các câu hỏi cùng bài học