Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (trang 67 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp :

a)Chiều dài chiếc ô tô khoảng 4……..

b)Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10…..

c)Ngôi nhà hai tầng cao khoảng 8……...

d)Lọ hoa cao khoảng 30 ……….

Hướng dẫn giải

a)Chiều dài chiếc ô tô khoảng 4m.

b)Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10dm.

c)Ngôi nhà hai tầng cao khoảng 8m.

d)Lọ hoa cao khoảng 30cm.

Các câu hỏi cùng bài học