Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 67, 68 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình vuông có cạnh là 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng là 3m và chiều dài là 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Bài giải

Diện tích hình vuông là:

\(3 \times 3 = 9({m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật là:

\(5 \times 3 = 15({m^2})\)

Tỉ số diện tích hình vuông và hình chữ nhật là:

9 : 15 hay \({9 \over {15}}\) hay \({3 \over 5}\)

Đáp số: \({9 \over {15}}\) hay \({3 \over 5}\)

Các câu hỏi cùng bài học