Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (trang 62 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

a)Viết các số 108 ; 109 ; 105 ; 103 theo thứ tự từ bé đến lớn :

…………………………………………………………………

b)Viết các số 106 ; 101 ; 104 ; 102 theo thứ tự từ lớn đến bé :

…………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

a)Viết các số 108 ; 109 ; 105 ; 103 theo thứ tự từ bé đến lớn :

103105 ; 108 ; 109.

b)Viết các số 106 ; 101 ; 104 ; 102 theo thứ tự từ lớn đến bé :

106 ; 104 ; 102 ; 101.

 

Các câu hỏi cùng bài học