Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

 \({9 \over {10}} = 0,9\,\,\,;\,\,{{90} \over {100}} = 0,90\)

Ta thấy: 0,9 = 0,90 vì............

Hướng dẫn giải

\({9 \over {10}} = 0,9\,\,\,;\,\,{{90} \over {100}} = 0,90\)

Ta thấy: 0,9 = 0,90 vì \({{90} \over {100}} = {9 \over {10}} = 0,9\)

Vậy \({9 \over {10}} = {{90} \over {100}}\)

Các câu hỏi cùng bài học