Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 5

Lý thuyết

Câu hỏi

“Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi?”

- Câu nói trên là của ai?

- Câu nói ấy có ý nghĩa gì?

Hướng dẫn giải

- Câu nói trên là của Bác Hồ.

- Ý nghĩa: Ở trên đời mọi thứ sinh ra đều có quy luật riêng, cho dù sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tinh thần chung sức đồng lòng bảo vệ máu thịt của nhân dân Việt Nam (Nam Bộ) vẫn luôn bất biến.

Các câu hỏi cùng bài học