Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền các từ ngữ: Hậu Lê, thành tựu, tiêu biểu vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp.

      Dưới thời ………… (thế kỉ XV), văn học và khoa học của nước ta đã đạt được những ………… đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả ………… của thời kì đó.

Hướng dẫn giải

Dưới thời Hậu Lê (thế kỉ XV), văn học và khoa học của nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả tiêu biểu của thời kì đó.

Các câu hỏi cùng bài học