Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Theo dự định, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch ?

Hướng dẫn giải

Bài giải

Số sản phẩm dệt được theo dự định là:

300x 15 = 4500 (sản phẩm)

Số ngày hoàn thành kế hoạch là:

4500 : 450 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày

Các câu hỏi cùng bài học