Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

A. 350m            B. 700m            C. 105m            D. 200m

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

10 người:  đào được 35m

(10+ 20) người:   đào được ...? mét

 Bài giải

Số người hiện có:

10 + 20 = 30 (người)

30 người so với 10 nguời thì tăng số lần là:

30 : 10 = 3 (lần)

Số mét mương một ngày đào được sau khi bổ sung người là:

35 x 3 = 105 (m)

Đáp số: 105 m

Vậy khoanh vào: C

Các câu hỏi cùng bài học