Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Biết \({7 \over {10}}\) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh ?

Hướng dẫn giải

Bài giải

Chia số học sinh của lớp thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học sinh của lớp học đó:

3 x 10 = 30 (học sinh)

                         Đáp số: 30 học sinh

Các câu hỏi cùng bài học