Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Diện tích phần đã tô đậm của hình vuông là:

A. 243cm2

B. 126cm2

C. 314cm2

D. 86cm2

 

Hướng dẫn giải

Bài giải

Diện tích hình vuông là :

20 ⨯ 20 = 400 (cm2)

Bán kính hình tròn là :

20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích hai nửa hình tròn là :

10 ⨯ 10 ⨯ 3,14 = 314 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là :

400 – 314 = 86 (cm2)

Chọn đáp án D

Các câu hỏi cùng bài học