Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 12 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng

Sau bao nhiêu năm bị đô hộ, nhân dân ta giành được độc lập (tính từ năm 179 TCN đến năm 40)?

☐ 40 năm               ☐ 179 năm

☐ 219 năm             ☐ 319 năm

Hướng dẫn giải

☒ 219 năm

Các câu hỏi cùng bài học