Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 107 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một hình lập phương cạnh 3cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần ?

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 8 lần

Hướng dẫn giải

Thể tích hình lập phương cạnh 3cm là :

3 ⨯ 3 ⨯ 3 = 27 (cm3)

Thể tích hình lập phương cạnh 2 ⨯ 3cm là :

6 ⨯ 6 ⨯ 6 = 216 (cm3)

Thể tích gấp số lần là :

216 : 27 = 8 (lần)

Vậy khoanh vào đáp án D. 8 lần

Các câu hỏi cùng bài học