Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 78)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

Hướng dẫn giải

-Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở F1 vì ở F1 tập trung các gen trội, nhiều cặp gen dị hợp, biểu hiện kiểu hình trội,kiểu hình lặn không biểu hiện
-Giảm dần qua các thế hệ vì: Sau mỗi thế hệ tự thụ phấn kiểu gen dị hợp giảm, đồng hợp tăng,xuất hiện đồng hợp lặn biểu hiển kiểu hình lặn => Năng suất, ưu thế lai giảm. Hiện tượng này còn gọi là hiện tượng thoái hóa

Các câu hỏi cùng bài học