Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 22)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen

Hướng dẫn giải

- Đối với tiến hóa: cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
- Đối với chọn giống: cung cấp nguồn nguyên liệu cho chọn giống.

Các câu hỏi cùng bài học