Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 183)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Hãy chứng minh rằng minh rằng nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. Cần làm gì để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó?

Hướng dẫn giải

- Nước ta có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú; nhờ hệ sinh thái này cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người và nguyên liệu cho công nghiệp, bảo đảm sự phát triển ổn định về kinh tế cũng như môi trường.

Hệ sinh thái nông nghiệp ờ nước ta chủ yếu gồm các vùng sinh thái nông

nghiệp như:

+ Vùng núi phía Bắc có các loại cây trồng chủ yếu: cây công nghiệp (quế, hồi,...) cây lương thực (lúa).

Vùng trung du phía Bắc: cây chè Vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng: lúa nước,...

Vùng Tây Nguyên: cà phê, cao su, chè, đỗ....

+ Vùng đồng bàng châu thổ sông Cửu Long: lúa nước,...

- Biện pháp để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó là duy trì các hệ sinh thái chũ vếu, đồng thời cải tạo các hệ sinh thái để đạt năng suất và hiệu quả.


Các câu hỏi cùng bài học