Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 15)

Lý thuyết

Câu hỏi

Bài tập: Hãy kể tên cây có hoa và cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

STT Cây có hoa Cây không có hoa
     
     
     

 

Hướng dẫn giải

STT Cây có hoa Cây không có hoa
1 Cây đào Cây thông
2 Cây mai Cây rau bợ
3 Cây chuối Cây rêu
4 Cây cam Cây bèo hoa dâu



Các câu hỏi cùng bài học