Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK lớp 6 trang 77)

Lý thuyết

Câu hỏi

Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc?

Hướng dẫn giải

Sự kiện lịch sử đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc là : Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ hơn 1000 năm của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Các câu hỏi cùng bài học