Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a. 0,25 ⨯ 5,87 ⨯ 40 =

b. 7,48 + 7,48 ⨯ 99 =

Hướng dẫn giải

a. 0,25 ⨯ 5,87 ⨯ 40 = (0,25 ⨯ 40) ⨯ 5,87 = 10 ⨯ 5,87 = 58,7

b. 7,48 + 7,48 ⨯ 99 = 7,48 ⨯ (1 + 99) = 7,48 ⨯ 100 = 748

Các câu hỏi cùng bài học