Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 84 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết thành các số đo diện tích có đơn vị là héc-ta :

a. 81000m2 = …………

254000m2 = …………

3000m2 = …………

b. 2km2 = …………

4,5km2 = …………

0,1km2 = …………

Hướng dẫn giải

a. 81000m2 = 8,1ha

254000m2 = 25,4ha

3000m2 = 0,3ha

b. 2km2 = 200ha

4,5km2 = 450ha

0,1km2 = 10ha

Các câu hỏi cùng bài học