Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức

a) (45876 + 37124) : 200 = …………………

                                      = …………………

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = …………………

                                                = …………………

                                                = …………………

Hướng dẫn giải

a) (45876 + 37124) : 200 = 83 000 : 200

                                     = 415

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = 76372 – 130 + 2000

                                                = 76242 + 2000

                                                  = 78 242

Các câu hỏi cùng bài học