Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 73, 74 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết tỉ số vào ô trống:

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

 

 

 

 

Tỉ số của b và a

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

\({3 \over 5}\)

\({{10} \over {20}}\)

\({6 \over {10}}\)

\({2 \over 6}\)

Tỉ số của b và a

\({5 \over 3}\)

\({{20} \over {10}}\)

\({{10} \over 6}\)

\({6 \over 2}\)

Các câu hỏi cùng bài học